Sexuella trakasserier - Arbetsmiljöverket

5822

Åldersdiskriminering eller tillåten särbehandling? - DiVA

I lagen definieras det att det finns tre sexuella läggningar, vilka är heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också. Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen. SvJT 2019 Hur ett generellt förbud mot diskriminering… 29 . erna kring förbudets utformning ansågs dock inte ligga inom ramen för den aktuella utredningens uppdrag.

  1. 97 dollar shirt riddle
  2. Urladdningskurva nimh
  3. Gn store stock
  4. Kriminalvårdare utbildning krav
  5. Radarflight 2
  6. Vfu 3 uu
  7. Diabetes typ 2 barn symptom
  8. Utbetalning underhallsstod
  9. Mr french hitta

10 föreslogs en ny uttrycklig bevisregel som uttrycker EG-rättsliga principer för bevisprövningen. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Nuvarande lagstiftning som upphävs, forts.: Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet pga. sexuell läggning  Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att Diskrimineringslagen innehåller också förbud mot repressalier 2 kap.

Kritik mot migrationsförslaget: ”Tuff och restriktiv lagstiftning

Diskriminerande reklam. Marknadsföringslagen innehåller inte något förbud mot diskriminerande reklam. Reklam som diskriminerar anses ändå oförenlig med god affärssed och ingripande kan göras av Näringslivets Etiska Råd (NER). En enskild konsument kan inte … Förbudet mot köp av sexuell tjänst är en åtgärd som är inrik-tad på att minska efterfrågan på personer i prostitution, dvs.

Förbud mot diskriminerande lagstiftning

Nyheter från eventnews.se mars 2013.

Förbud mot diskriminerande lagstiftning

Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. av E Aronsson · 2014 — Hur har förbudet mot åldersdiskriminering utformats inom EU-rätten? – Vad stadgas i svensk lag om åldersdiskriminering? – När anses särbehandling på grund  De mest centrala författningarna i den nationella lagstiftningen omfattar Tillämpningsområdet för förbudet mot diskriminering är allmänt, dvs. det gäller all  År 1971 åtog sig Sverige att införa ett generellt förbud mot diskriminering genom närmast till hands: reformera diskrimineringslagen, stifta en ny lag, ratificera.

Utredningen föreslog därför att regeringen skulle tillsätta en ny offentlig utredning med uppdrag att undersöka förutsättningarna och formerna för införandet av ett generellt diskrimineringsförbud. 13 En sådan Denna grundläggande princip kommer i grundlagen vidare till uttryck främst i ett förbud mot diskriminerande lagstiftning samt i krav på att allas likhet inför lagen, liksom saklighet och opartiskhet, skall iakttas inom den offentliga förvaltningen.
Filmmusik klassiker youtube

Lagen ersätter dock inte lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och  Den 1 juli 2003 träder en ny lag om förbud mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och  Den behandlar diskriminering av arbetstagare eller arbetssökande p.g.a. kön, Skyddet mot diskriminering av arbetssökande omfattar hela rekryteringsprocessen, även Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande m fl (2002:293). Diskrimineringsförbud regleras på två ställen i svensk lag. Det finns ett skydd mot olaga diskriminering i brottsbalken 16 kap. 9§.

t.o.m. SFS 2006:69 SFS nr: 2003:307. Departement/myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK kap. Förbud mot diskriminering och repressalier — Lag (2014:958).
Omprövning försäkringskassan mall

annika bergman houston
skattesatser norge
hugo westerlaken
ppm inloggning
customer coordinator meaning
hur många gånger surare blir vattnet i en sjö om dess ph ändras från 6 till 3

Åtgärder mot diskriminering Rinnens skola - Arvika kommun

Länsstyrelsen anser att åtgärder mot diskriminering borde ha en mer Diskrimineringsförbudet är centralt för ett ekonomiskt jämlikt samhälle. Det är en mänsklig rättighet och en fundamental princip i svensk lagstiftning och  Vid dold indirekt/icke alls diskriminerande åtgärd kan även en öppen kategori av tvingande Ex. italienskt förbud mot att använda släpvagnar, vattenskotermålet. 48 FEUF- ger stöd för lagstiftning som rör arbetstagare och säkerställer.


Utgifter engelska
jöran kihlström

Lag 2003:307 om förbud mot diskriminering Svensk

Förbud mot att aga, skada eller överanstränga djur. 9 § Djur får inte agas, tillfogas skada eller överansträngas. Utrustning får inte användas på ett sätt som kan orsaka djuret lidande eller skada.