Föreläsning 4/5, Mark & Grundvatten Flashcards Chegg.com

367

Grundvattenbildning till berg - Lund University Publications

Under leran finns friktionsjord som troligtvis utgörs av morän. Lera är en tät jordart med mycket låg hydraulisk konduktivitet (låg vattengenomsläpplighet). Slugtest används vanligtvis för beräkning av jordens hydrauliska konduktivitet, och I lera kan höga övertryck förstöra lerans ursprungliga struktur, s.k. hydraulic  testerna har varit att bedöma den hydrauliska konduktiviteten jordlagren till lera eller lera-silt på ett djup kring 2–4 meter under markytan och.

  1. Illustrator psd files
  2. Vad är tillkopplat efterfordon
  3. Matsedel bjorkhagens skola
  4. Vad betyder röd tråd
  5. Tv spelsbutik linköping
  6. Anmala e faktura swedbank
  7. Flod i östasien
  8. William wisting serien
  9. Linus lilja lugi
  10. Print address labels online

Fr lera, med en vertikal hydraulisk konduktivitet p 1E-9, vertikal hydraulisk gradient p 0,2 och en flödesporositet p 0,1, erhlls en vertikal transporthastighet p 0,06 m/r vilket innebr att det tar ca 16 r … av tätare jordar i form av silt och lera. Svallsedimentet med grus har en hög hydraulisk konduktivitet (hög genomsläpplighet) medan silt- och lerjordar har låg hydraulisk konduktivitet (låg genomsläpplighet). Figur 2 SGUs jordartskarta med deponiområdet markerat i svart. 2009-02-15 Den hydrauliska konduktiviteten hos fibersediment i sedimentationsbassängen uppmättes i två punkter på djupen 0,5-0,9 m och 0,9-1,3 m under markytan till 3,6⋅10-6 respektive 2,2⋅10-6 m/s.

Grundvattenförorening vid trafikolyckor - MSB RIB

av ANNM FÄLLMAN · Citerat av 4 — aggregering och hållfasthet i lera har undersökts i den experimentella studien. Dessa under- 6 9) på jords hydrauliska konduktivitet (K) och jorddispersion. Hydraulisk Konduktivitet hos Vattenmättade Sand-Bentonitblandningar Stenmjöl blandat med bentonit (svällande lera) och bentonitbunden gjuterisand är.

Hydraulisk konduktivitet lera

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden - Svalövs

Hydraulisk konduktivitet lera

Enligt SGUs jordarts- och jorddjupskartor utgörs  av K Fridell · 2011 · Citerat av 1 — Mättad och omättad hydraulisk konduktivitet . Vattenretentionsdiagram med bindningskurvor för en lera, torv, sand och ett greenmaterial med 3 % mullhalt. jordarter har olika hydraulisk konduktivitet, där grus och sand har störst värde medan. lera har minst, se Tabell 1. Morän är en osorterad jordart  av R Chilton — 3.3.1 Bestämning av hydraulisk konduktivitet från siktanalyser .

21 nov 2019 Båda proverna blev av programmet bedömda som osorterad sand och grus med ett lågt innehåll av lera. Den hydrauliska konduktiviteten för  uppvisa en ökad hydraulisk konduktivitet (kanske en faktor 100), På motsvarande sätt som för betong fryser inte allt vatten i en lera vid 0 °C utan andelen. 1 jun 2017 Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera.
Television webster dictionary

Hydrologi Vetenskapen om vattnet i naturen, dess förekomst, cirkulation och fördelning. Hydrologin studerar de olika faserna och processerna i den hydrologiska cykeln. inslag av lera, med låg hydraulisk konduktivitet, typiska värden på 1∙10-5 till 1∙10-6 m/s för silt och <1∙10-7 m/s där lera förekommer. På större djup ökar andelen grövre och mer sorterade jordarter, främst finsand, med högre hydraulisk konduktivitet, typiska värden på 1∙10-4 till 1∙10-5 m/s. Markens vattengenomsläpplighet är den mängd vatten som kan rinna igenom marken på en viss tid.

uppvisa en ökad hydraulisk konduktivitet (kanske en faktor 100), På motsvarande sätt som för betong fryser inte allt vatten i en lera vid 0 °C utan andelen. Den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialet baseras på generella lera, silt, morän har vi angivit ett k-värde för respektive material i våra  av S Hedberg · 2016 — med kullar, blågrå färg morän, gul lera/silt, vit vatten samt små blå Den hydrauliska konduktiviteten varierar kraftigt mellan olika myrar. I 16W01 visade jordanalysen på sandig grusig fyllning (0-0,3 m), lera med Friktionsjordens hydrauliska konduktivitet bedöms genom utfört. Under leran finns friktionsjord som troligtvis utgörs av morän.
Artikel tentang mall

zyn smakprov
släpvagn okq8
gu disputation
bilagare register
mest sedda youtube

effektiv porositet

För  Torrt slam med låg hydraulisk konduktivitet kan användas som tätskikt på deponier förbrukning av jungfruliga naturresurser , såsom naturgrus , jord , lera , etc . Hydraulisk konduktivitet OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. I lera kan höga övertryck förstöra räknas lera och silt (Grip & Rodhe 2003).


Vanguard funds available to trade
food fraud mitigation plan template

Bilaga 6 Våtmarksutredning PDF - Svenska kraftnät

Kinematisk porositet: Den mängd hålrum som kan bidra till grundvattenflödet. Hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet) uppmätt fältförsök i lera på jordbruksmark, nivån 1-4 dm under mark. Medianvärde (min–max). (Messing 1993) Årstid Vår Sommar horisontell hydraulisk konduktivitet och konsolideringskoefficient för sulfidlera, utfördes ett stort antal CRS försök på vertikala och horisontella prover av sulfidlera. Resultaten från försöken visade att egenskaperna i vertikalled och horisontalled skiljer mycket litet och att spridningen i försöksresultaten är stora. ämnestransport som till exempel hydraulisk konduktivitet, kornstorleksfördelning och pH.